Testo Smart Probes AC / Refrigeration Capacity Test Kit

  • Đo áp suất và nhiệt độ chất làm lạnh bên cao và bên thấp (đồng thời) của hệ thống làm lạnh / AC
  • Testo 549i hiện bao gồm các kết nối ống góc 45 °
  • Testo 605i hiện bao gồm đầu dò có thể gập lại 90 ° với nam châm đính kèm tích hợp
  • Phạm vi Bluetooth lên đến 350 feet