Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hệ thống thông gió Testo. Hệ thống thông gió và A/C
Hệ thống thông gió và điều hòa không khí
Một môi trường làm việc tốt đi mà không nói ngày nay ở hầu hết các công ty, ít nhất là từ quan điểm kỹ thuật – cuối cùng, có hệ thống thông gió và điều hòa không khí hiệu suất cao trong các môi trường làm việc hiện đại. Tuy nhiên, điều quan trọng là các hệ thống này luôn có các thiết lập và bảo trì tối ưu.