Đầu dò nhiệt độ Testo 0602 0393

  • Phát hiện cầu nhiệt trong tường
  • Bảo dưỡng và kiểm tra máy móc
  • Quy trình giám sát các bước sản xuất