Máy phân tích khí thải Testo 327-1 (Advanced Set)

  • Điều hướng menu dễ dàng
  • Hiển thị phân khúc 4 dòng
  • Đèn LED hiển thị
  • In IR dễ dàng
  • Tích hợp bẫy ngưng tụ