Bộ đo áp suất chênh lệch Testo 510 KIT

  • Cung cấp các phép đo chênh lệch áp suất từ ​​0 đến 100 hPa
  • Đo áp suất chênh lệch đến 40 InH2O
  • Cảm biến áp suất bù nhiệt độ đảm bảo đo chính xác