Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 176H2

  • Đo nhiệt độ và độ ẩm song song
  • Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài để đo nhanh, chính xác
  • Yêu cầu một cảm biến được kết nối để khởi động