Ampe kìm Testo 770-1: Đồng hồ kẹp AC/DC

3,542,000

  • Cánh tay gọng đầy đủ có thể thu vào để linh hoạt tối đa
  • Tự động AC / DC
  • Màn hình hai dòng lớn