Nhiệt kế thực phẩm Testo 106

  • Đầu dò mỏng cho thiệt hại tối thiểu
  • Phạm vi đo lớn
  • Tự động nhận dạng giá trị cuối cùng