Dải nhiệt độ testoterm +71 đến +110 ° C

  • Dải đo +71 ° C đến +110 ° C
  • Dải nhiệt độ tự dính
  • Thay đổi màu khi ngưỡng vượt quá 2 đến 3 giây