Bộ kiểm tra khí Testo 400

  • Các chương trình đo thông minh, trực quan bao gồm đo mạng RLT theo EN ISO 12599, PMV / PPD và mức độ nhiễu loạn theo EN ISO 7730
  • Cảm biến áp suất chênh lệch độ chính xác cao, độc lập với vị trí và tích hợp
  • Tất cả các thông số đo lường liên quan đến khí hậu – với phạm vi cảm biến rộng cho tất cả các phép đo khí hậu
  • Tài liệu đo các giá trị trực tiếp tại khách hàng và gửi chúng qua email hoặc phân tích thêm với phần mềm PC Testo DataControl