Độ tự cảm của cuộn dây

Độ tự cảm

Độ tự cảm là tên được đặt cho thuộc tính của một thành phần chống lại sự thay đổi của dòng điện chạy qua nó và thậm chí một đoạn dây thẳng sẽ có một số điện cảm

Độ tự cảm

Độ tự cảm

 

 

Trả lời