Lưu trữ thẻ: transistor

Transitor PNP

Khi một lớp bán dẫn loại n duy nhất được kẹp giữa hai lớp bán...