Lưu trữ thẻ: cảm biến tiệm cận từ

Cảm biến từ tính

Định nghĩa cảm biến từ là một cảm biến được sử dụng để nhận thấy các nhiễu loạn cũng...