Ghi dữ liệu Testo: ghi nhiệt độ độ ẩm, áp suất CO2, UV, Wifi